English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧

حیطه فعالیت های مرکز

1.      انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای اولویت های پژوهشی مرکز

2.      شناسایی محققین علاقه مند به پژوهش در راستای تومورهای توپر جهت عضویت در مرکز تحقیقات

3.      تعیین اعضاء هیات علمی پژوهشی مرکز

4.      تصویب خط مشی و اولویت های پژوهشی مرکز

5.      برگزاری جلسات پژوهشی مرکز به منظور تصویب طرح های تحقیقاتی ارسالی به مرکز تحقیقات

AryanicCMS:azan