English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

معرفی مرکز

مركز تحقيقات سالید تومور (تومور توپر) در سال 1392 ، مجوز موافقت اصولي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را اخذ نموده است. مرکز تحقیقات سالید تومور به عنوان یک مرکز علمی پژوهشی در راستای شناخت عوامل خطر، تشخیص به موقع، بهبود کنترل، درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی به امر توسعه تحقیقات در زمینه تومورهای توپر و انجام پژوهش های کاربردی کامی موثر در پیشرفت علمی کشور خواهد داشت. این مرکز در راستاي چشم انداز بيست ساله کشور و اهداف کلان وزارت متبوع و دانشگاه تلاش می کند به عنوان یک مرکز تحقیقاتی توانمند، پویا و متعالی با گروههای پژوهشی متعدد در زمینه بیماریهای سرطانی با اعتبار کشوری شناخته شود.   

 

اولویت های پژوهشی مرکز:

 

1.      بررسی گروههای در معرض خطر تومورهای توپر شایع در استان

2.      بررسی عوامل خطر تومورهای توپر شایع در استان و اثر بخشی مداخلات پیشگیرانه

3.      تعیین وضعیت  اپیدمیولوژیکی (شیوع، بروز و بقاء) تومورهای توپر مختلف در استان

4.      طراحی و توسعه روشهای تشخیصی و درمانی جدید در فرایندهای تشخصی و درمانی تومورهای توپر

5.      غربالگری تومورهای توپر، معده، کولورکتال، پستان، مثانه و پروستات در استان

6.      تعیین اطلاعات مورد نیاز سیستم ثبت سرطان جمعیتی از دیدگاه پزشکان 

7.      اپيدميولوژي و تعيين علل احتمالي موثر در شیوع تومورهای توپر ناشی از شغل، عوامل فیزیکی، شیمیایی و محیطی

8.      اپيدميولوژي و تعيين علل احتمالي موثر در شيوع تومورهای توپر در کودکان

9.      بررسی وضعیت و روند بروز تومورهای توپر شایع در استان

10.  بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای مختلف درمانی برای درمان تومورهای توپر  

11.  تعیین میزان اثر بخشی عوامل حساس کننده و محافظ پرتوی در روشهای مختلف پرتودرمانی

12.  بررسی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونیزان در پروسه های تشخیصی، درمانی و بروز تومورهای توپر

13.  ارزیابی روشها و پروتکل های مختلف پرتودرمانی و عوامل موثر بر آنها

14.  مقایسه کارآیی روشهای مختلف تصویربرداری در غربالگری، تشخیص و پیگیری تومورهای توپر

15.  بررسی پاتولوژیکی، ایمونولوژیکی و زمینه های ژنتیکی تومورهای توپر شایع در استان 

16.  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تومورهای توپر

17.  طراحی و توسعه مدلهای آگاهی بخشی عمومی برای تشخیص علایم و نشانه های اولیه تومورهای توپر شایع در استان

18.  تعیین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به تومورهای توپر

19.  ارائه روشهای حمایتی و تسکینی برای بیماران مبتلا به تومورهای توپر 

20.  ارزیابی کیفیت خدمات درمانی بیماران مبتلا به تومورهای توپر و وضعیت دسترسی آنان به امکانات درمانی

21.  کنترل درد مزمن در بیماران مبتلا به تومورهای توپر